Imala Waggoota 25: ''Yeroo sanatti namni ni mo'atti jedhee na eege hinturre.''

sports
athletics
women
olympic
barcelona

#1

image

Baay’ina meedaaliyaa fi waancaa manashee keessaa ilaaluun qofti, leenjiifi dafqa akkasumas kutannoofi cimina atileetiin tun keessa dabarteef ragaa dha.

Injifannoowwan dirree dorgommii atileetiksii irratti galmeessiste, oolmaa isheen biyyasheef oolte akkasumas waadaa uummatasheef seente hagam kabajaa akka turte agarsiisu.

Fiigichawwan meetira kuma sadii hanga maaraatoonii akkasumas fiigichi qaxxaamura biyyaa ishiin fiigde hundi jabinaa fi ofitti amanamummaa ishee mul’isu.

Hawwii bara ijoolummaa ishee - Barsiisummaa irraa hanga atileetiksii, itti aansees hojiin inveestimentii imala jireenyaa ishee keessatti iddoo guddaa qabatu - atileet Daraartuu Tulluu.

image

Source: ‘‘Olompiikiin Baarseloonaa jireenya koo baay’ee jijjiire’’- Daraartuu Tulluu


#2

Gootummaan shamarran Oromoo addunyaaf ibsamuu qaba. Shamarran Oromoo gootummaa fi murannoon beekkamu.


#3

Dhugaa jette @Ayyaantuu.